Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder såfremt andet ikke er aftale skriftligt mellem C You ApS, nedenfor kaldt C You, og køber.

1. Tilbud

Tilbud er gældende 3 måneder fra tilbudsdato, dersom ikke andet er angivet. Aftaler som fraviger fra tilbuddet er først bindende efter skriftlig aftale med C You. Dette gælder dog ikke for ordre som kan bekræftes mundtlig.

2. Priser

Alle priser er eksklusive moms, fragt, skatter og afgifter. Bliver C You’s omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af et tilbud som følge af højere fragt, forsikringer, told, afgifter, valutakursforandringer eller andre forhold som C You ikke er herre over, forbeholder C You sig ret til at regulere priserne tilsvarende. Priserne kan ikke ændres efter modtaget ordrebekræftelse fra C You. Udsendte prislister vil ikke automatisk blive erstattet af eventuelle nye versioner. Det påhviler køber at indhente oplysninger om gældende priser.

3. Ordre

Leverancerne sker fortrinsvis i hele enhedsstørrelser. På fx metervarer og produkter der er specialfremstillet forbeholder C You sig ret til at levere indtil ± 10 % af det bestilte kvantum . Ordre under kr. 500,00 pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 50,00.

4. Leveringstid

Oplyst leveringstid regnes fra den dag ordren er modtaget af C You. Omfatter ordren tryk som skal udføres af C You regnes leveringstiden fra den dato korrekturen er godkendt.C You vil informere køberne hvis den normale leveringstid ikke kan overholdes. Forsinkede leverancer berettiger ikke til erstatning.

5. Forsendelse

C You’s forsendelsesbetingelser er EXW. I Danmark benyttes normalt Danske Fragtmænd, TNT, UPS eller GLS som transportører.

6. Transportskade

Køber må selv påse at varerne ikke er beskadiget, og at antal colli er i overensstemmelse med fragtbrevets pålydende. Køber skal anmelde skaden på fragtbrevet før kvittering for modtagelse. I modsat fald vil transportør fraskrive sig ansvar for evt. skader.

7. Betaling

C You’s betalingsbetingelser er netto 15 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald beregnes 1,5 % i rente. Ved rettidig betaling forstås at C You har modtaget betalingen på forfaldsdagen.Kreditvurdering foretages jævnligt. Firmaer som ikke gives kredit kan købe mod forudbetaling.

8. Varens anvendelse

Køber skal gøre sig bekendt med varens egenskaber og anvendelsesmuligheder. Før brug må køber afgøre om produktet er egnet til den påtænkte anvendelse, og køber bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler køber i tilfælde af videresalg at videregive oplysninger om varerne.

9. Ansvar

C You forpligter sig kun til at erstatte værdien af det antal produkter som har vist sig at være behæftet med fejl. C You kan ikke gøres ansvarlig for skade, der er en følge af urigtig brug af varen. Forsinkelse ved levering berettiger ikke køber til erstatning.

10. Reklamation – retur

Alle reklamationer må omgående fremsendes skriftlig pr. brev/fax/e-mail, og aldrig senere end 8 dage efter varemodtagelse.Ingen returnering må ske uden forudgående aftale. Retur godkendes kun for standardlagervarer. Kun komplette ruller, kartoner etc. kan godkendes til returnering. Emballagen skal være original, ubeskadiget og uden påtegninger. En varer som er specialfremstillet, eller som af andre grunde ikke kan betragtes som en standardvare godkendes normalt ikke til korrektur. Kvalitetsreklamationer er imidlertid undtaget fra denne bestemmelse.Godkendt returnering som ikke skyldes fejl forårsaget af C You, krediteres med indtil 90 % af værdien. Værdien må ikke være lig med eller større end det til enhver tid gældende minimumsbeløb, for tiden 500,- eks. moms.

11. Force majeure

Skulle leveringen være forhindret på grund af force majeure, fritager det C You ethvert ansvar, og C You forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhøre bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder i øvrigt som ligger uden for C You’s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

12. Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte opstå i forbindelse med en købsaftale, og som parterne ikke selv kan enes om, skal afgøres efter dansk lov.

Opdateret 21/3 2017.

Klik her for at hente Salgs- og leveringsbetingelser som PDF dokument.